Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014

Informujemy, że na naszej stronie, w zakładce „Centralny system teleinformatyczny SL2014”, zamieściliśmy Podręcznik Beneficjenta uszczegółowiony dla Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). W celu zachowania jednolitego i spójnego podejścia do procesu rozliczania przez beneficjentów wydatków w SL2014 dla całego POIiŚ obowiązuje jedna wersja podręcznika przygotowana na poziomie Instytucji Zarządzającej POIiŚ.

przejdź do strony z podręcznikiem