Centralny system teleinformatyczny SL2014

Harmonogramem płatności w SL2014

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami o harmonogramy składane do IW, przesyłam następującą informację:
Harmonogram płatności w SL2014 należy przekazać do 10-go dnia każdego pierwszego miesiąca kwartału (styczeń, kwiecień, lipiec, październik) poza pierwszym harmonogramem płatności, który należy przekazać w terminie do miesiąca od zawarcia umowy o dofinansowanie. Harmonogram powinien obejmować cały okres realizacji projektu wg zasad wskazanych poniżej:

  • bieżący kwartał oraz trzy kolejne należy rozpisać w podziale na miesiące,
  • kolejne kwartały zbiorczo dla wszystkich kolejnych lat do końca realizacji projektu.

Instytucja Wdrażająca dokona weryfikacji przesłanego harmonogramu płatności w terminie 10 dni roboczych i zatwierdzi go lub w przypadku uwag wycofa (z przekazaniem uwag w module korespondencja) na poziom Beneficjenta.

Wraz z Harmonogramem płatności w SL2014 należy przesłać (w formie załącznika ) aktualny Harmonogram realizacji projektu (zał. 3 do umowy) w wersji edytowalnej (xls) zgodnie z zapisem przypisu nr 1 do wzoru Harmonogramu realizacji projektu. Wprowadzone zmiany należy uzasadnić w treści wysłanej przez moduł korespondencja wiadomości.

W przypadku, gdy wystąpi przesłanka z określonych w § 8 ust. 9 umowy o dofinansowanie, Harmonogram projektu (Harmonogram realizacji projektu oraz Harmonogram płatności w SL2014 należy przesłać po wcześniejszej konsultacji z Instytucją Wdrażającą).

Dodatkowo do Instytucji Wdrażającej należy przesyłać drogą e-mailową prognozy płatności, w terminach uzależnionych od zadań zleconych Instytucji Wdrażającej przez Instytucję Zarządzającą.

Ww. informacje przekazywane są wszystkim uczestnikom szkoleń organizowanych przez IW w zakresie obsługi systemu informatycznego SL2014. Właściwe i terminowe przedkładanie harmonogramów jest bowiem jednym z głównych narzędzi zarówno monitorowania postępu jak i planowania wydatków.
Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia z zakresu SL2014 dla każdego beneficjenta, nawet wówczas, kiedy takie szkolenie miało już miejsce, ale jest potrzeba doprecyzowania nabytej już wiedzy, bądź wdrożenie nowego pracownika.

 

Dokumenty do pobrania

 

Centralny system teleinformatyczny SL2014 – Podręcznik Beneficjenta  (wersja 1.6)

PDF 8,47 MB

Podręcznik Beneficjenta jest instrukcją pracy w systemie SL2014. Podręcznik zawiera uszczegółowienia programowe dla Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) w zakresie sporządzania wniosku o płatność beneficjenta. Zapisy dotyczące specyfiki POIiŚ 2014-2020 zakreślono na kolor zielony. Podręcznik został zaktualizowany o zapisy dotyczące ujmowania wydatków niekwalifikowalnych we wniosku o płatność beneficjenta (obowiązuje od: 21.12.2016).

 

Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

PDF 2,05 MB

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych reguł wykorzystania centralnego systemu teleinformatycznego na potrzeby zarządzania finansowego, monitorowania, kontroli, audytu i ewaluacji oraz określenie minimalnego zakresu oraz formy informacji, jakie mają być przekazywane z wykorzystaniem tego systemu w związku z realizacją programów w zakresie polityki spójności (obowiązuje od: 03.03.2015).

Instrukcja multimedialna SL2014

PDF  44,68 MB

Wersja 2.1 z dnia 01.06.2016. Instrukcja jest również dostępna dostępna pod adresem: https://instrukcja.sl2014.gov.pl

Procedura postępowania z wnioskami o płatność beneficjentów w przypadku awarii SL2014

PDF 423 KB

Celem procedury jest określenie sposobu postępowania w ramach komunikacji pomiędzy Instytucją Wdrażającą, a beneficjentem w przypadku awarii aplikacji centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

 

Procedura zgłaszania zagrożeń bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w centralnym systemie teleinformatycznym

PDF 532 KB

Celem procedury jest określenie sposobu postępowania w przypadku wystąpienia podatności, zdarzenia związanego z bezpieczeństwem informacji lub incydentu (w tym  podatności, zdarzenia związanego z bezpieczeństwem informacji lub incydentu związanego z przetwarzaniem danych osobowych).