Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

 

Projekty dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich realizowane przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy (zgodnie z treścią załącznika XII, pkt. 2.2, ppkt 2a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.)

 

Tytuł projektu: Plan działań sektora energetyki na lata 2014-2016 INiG-PIB

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Opis projektu:
Celem projektu jest utrzymanie niezbędnych warunków pracy gwarantujących skuteczne wykonywanie obowiązków Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz wzmocnienie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu.
W ramach projektu finansowane będą wydatki niezbędne dla prawidłowego wdrażania POIiŚ 2014-2020, w tym  m.in. wydatki na:
zakup materiałów informacyjnych i promocyjnych, delegacje służbowe pracowników, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania, zakup wyposażenia biurowego, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, kurierskie i teleinformatyczne, media (ogrzewanie, prąd, woda, odpady komunalne), analizy, ekspertyzy, doradztwo specjalistyczne, organizację procesu naboru projektów i ocenę wniosków o dofinansowanie, zakup prasy, okulary dla pracowników, archiwizację dokumentów, zakup podpisów elektronicznych, konserwację, utrzymanie oraz naprawę sprzętu.

Wartość projektu w PLN: 1 071 000,00 zł

Wartość unijnego dofinansowania w PLN: 910 350,00 zł

Data przyznania dofinansowania: 25 kwietnia 2016