Zmiany w Regulaminie naboru i oceny projektów w ramach działania 7.1 POIiŚ 2014-2020

Dokonano zmiany w Regulaminie naboru i oceny projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), priorytet VII, działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, poprzez zmianę treści Oświadczeń Wnioskodawcy (załącznik nr 5 do oceny formalnej i załącznik nr 11 do oceny merytorycznej II stopnia) w zakresie zakazu podwójnego finansowania projektu. Treść oświadczenia dostosowano do treści zgodnej z załącznikiem 11 do Zaleceń dla Instytucji zaangażowanych w realizację POIiŚ 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń.

Przejdź do zakładki z naboru i oceny projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020