Zmiana regulaminu naboru oraz wzoru wniosku o dofinansowanie

W związku ze zmianą ustawy wdrożeniowej (Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) w skutek, której przestały obowiązywać dotychczasowe wytyczne programowe, zmianie ulega dotychczasowy regulamin naboru wraz z wszystkimi załącznikami, w tym wzorem wniosku o dofinansowanie. Nowy regulamin można pobrać z naszej strony, z zakładki zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.