Zasady Znakowania sprzętu zakupionego z FE wykorzystywanego do walki i zapobiegania COVID-19

Szanowni Państwo, poniżej opisujemy w jaki sposób oznaczyć sprzęt i środki trwałe, wykorzystywanego do walki i zapobiegania COVID-19, które zostały zakupione przy udziale pieniędzy przyznanych w ramach dofinansowania. Potrzeba znakowania takiego sprzętu  jest silną rekomendacją na podstawie prośby Komisji Europejskiej.

1. Wytyczne i wskazówki jak zrobić naklejkę
Naklejki informujące o współfinansowaniu zakupu z FE powinny być dostosowane do charakteru i przeznaczenia poszczególnych rodzajów środków trwałych (kwestia trwałości: odporność na warunki atmosferyczne, na skoki temperatury czy na dezynfekcję). Biorąc pod uwagę, że sprzęt, wyposażenie czy urządzenia różnić się mogą znacznie wielkością, dlatego przy wyborze rozmiaru naklejki należy kierować się widocznością i czytelnością znaków.

Jeżeli chodzi o wygląd naklejek rekomendowalibyśmy zestawienie zgodne z obowiązującymi dla danego Programu zasadami oznaczania, zatem: znak Funduszy Europejskich (program) – barwy RP – symbol Unii Europejskiej (z nazwą konkretnego funduszu) oraz podpis: Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Oczywiście opcjonalnie można zamieścić w ciągu znaków dodatkowe logo, zgodnie z zasadami wskazanymi w Podręczniku.

2. Szablon / wzór nalepki. Brak obowiązku stosowania nalepek, a kwestia aktualizacji podręcznika info-promo beneficjentów. Kwestia uzupełnienia wzorów umów o dofinansowanie o taki obowiązek
Zgodnie z regulacjami unijnymi oraz dokumentami krajowymi w perspektywie finansowej 2014-2020 oznaczanie zakupionych w ramach projektu sprzętów, wyposażenia, urządzeń etc. nie jest obowiązkowe. Prosimy jednak zwrócić uwagę, że w rozdz. 6 „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” naklejki/tabliczki na urządzeniach czy sprzęcie zakupionym w ramach projektu są wskazane jako działanie dodatkowe. Zatem stosowanie naklejek nie wymaga zmiany zapisów Podręcznika, ponieważ zostało przewidziane jako działanie dodatkowe – stanowi to dobrą praktykę i jeszcze przed wystąpieniem pandemii beneficjenci mogli oznaczać i oznaczali zakupione środki trwałe.

Nie ma jednego wzoru naklejek, jednak rekomendowalibyśmy umieszczenie zestawienia zgodnego z obowiązującymi dla danego Programu zasadami oznaczania tzn.: znak FE (program) – barwy RP -symbol UE (z nazwą konkretnego funduszu) oraz podpis: Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Oczywiście opcjonalnie można zamieścić w ciągu znaków dodatkowe logo, zgodnie z zasadami wskazanymi w Podręczniku.