WAŻNE! Zmiana zasad publikacji zapytania ofertowego

Uległy zmianie zasady publikacji zapytań ofertowych przez wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach działania 7.1 POIiŚ (wynikające z pkt. 14 podrozdziału 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r., które weszły w życie 23 sierpnia 2017 r.).

Poprzednio obowiązujące zasady zawarto w dostępnych na naszej stronie komunikatach z 4 i 29 września 2017 r.

Obecnie wnioskodawcy winni publikować ogłoszenia o zamówieniach na stronie tzw. Bazy konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/). Dotyczy to zamówień udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności (podrozdział 6.5.2 tych Wytycznych). Przez wnioskodawców należy rozumieć zarówno podmioty które złożyły już wniosek o dofinansowanie, jak i takie które są tym zainteresowane). Zasady publikacji ogłoszeń przez beneficjentów (podmioty, które są stronami umów o dofinansowanie) nie uległy zmianie.

Wnioskodawca rejestrując się w Bazie konkurencyjności może zostać poproszony o podanie numeru naboru. Dla działania 7.1. POIiŚ ogłoszono tylko jeden nabór, który ma numer: POIS.07.01.00-IW.05-00-001/15.

Dodatkowe informacje znaleźć można pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/FAQ

Jednocześnie informuję, że strona Suplementu do Dziennika Urzędowego UE http://ted.europa.eu nie jest już właściwa dla publikacji zapytania ofertowego w ramach zasady konkurencyjności.

W razie wątpliwości prosimy o przesyłanie pytań pod adres skp@inig.pl lub o kontakt telefoniczny z Instytucją Wdrażającą.