Szkolenie – „Obsługa systemu SL2014”

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne szkolenie organizowane na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Tematem szkolenia jest obsługa systemu SL2014.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zatrudnione przy realizacji projektów współfinansowanych w ramach I lub VII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.

Szkolenie będzie finansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie poprowadzi p. Ingrid Szrajer -Ekspertka Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, która specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektu, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym prawidłowym dokumentowaniu realizacji projektów.

Od 16 lat prowadzi szkolenia oraz doradztwo dla Beneficjentów z sektora publicznego i prywatnego oraz dla Instytucji Pośredniczących i Zarządzających. Jest praktykiem, wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów unijnych do tworzenia autorskich programów szkoleniowych. W 2019 r. Trenerka przeprowadziła szkolenie dla beneficjentów sektora energetyki POIiŚ 2014-2020, którzy przyznali Jej średnią ocenę 4,96 w pięciostopniowej skali!

Przeprowadzone zostanie pięć edycji szkolenia w następujących terminach:

  • I edycja: 18-19 października br.,
  • II edycja: 15-16 listopada br.,
  • III edycja: 18-19 listopada br.,
  • IV edycja: 24-25 listopada br.,
  • V edycja: 29-30 listopada br.

O zakwalifikowaniu na daną edycję szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku zgłoszenia się mniejszej niż wymagana liczby osób na którąkolwiek edycję szkolenia, jej termin może zostać zmieniony lub może ona być odwołana.

Szkolenie odbędzie się w formie online. Po zakwalifikowaniu na daną edycję szkolenia otrzymają Państwo mailem potwierdzenie. Proszę o cierpliwość, potwierdzenia będę wysyłane po utworzeniu grupy szkoleniowej. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają link do logowania wraz z instrukcją 2-3 dni robocze przed terminem danej edycji szkolenia.

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu, proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/szkolenie—obsluga-systemu-sl2014, a następnie przesłanie go na adres e-mail karolina.brzozowska@klimat.gov.pl. W sytuacji, gdy będą Państwo zgłaszali więcej niż jedną osobę, proszę o wypełnienie formularza dla każdej z nich oddzielnie. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, Beneficjentów realizujących 1 lub 2 projekty, proszę o zgłaszanie do udziału w szkoleniu maksymalnie 2 osób.

Program oraz harmonogram szkolenia znajdują się w załączniku. Osoby, które zgłosiły chęć udział w szkoleniach organizowanych na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w 2020 oraz 2021 r. i bez wcześniejszego uprzedzenia nie wzięły w nich udziału, nie zostaną zakwalifikowane na przedmiotowe szkolenie.

W przypadku pytań, proszę o kontakt mailowy: karolina.brzozowska@klimat.gov.pl.