Informacja dotycząca częściowego zawieszenia i zmian Wytycznych w zakresie kwalifikowalności

Szanowni Państwo,
poniżej przekazujemy informację otrzymaną od Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące częściowego zawieszenia i zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Uprzejmie prosimy o stosowanie się do zasad dotyczących kwealifikowalności wydatków, o których mowa w poniższej korespondencji.

treść korespondencji