Harmonogram płatności w SL2014

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się pytaniami o harmonogramy składane do IW, przesyłam następującą informację:
Harmonogram płatności w SL2014 należy przekazać do 10-go dnia każdego pierwszego miesiąca kwartału (styczeń, kwiecień, lipiec, październik) poza pierwszym harmonogramem płatności, który należy przekazać w terminie do miesiąca od zawarcia umowy o dofinansowanie. Harmonogram powinien obejmować cały okres realizacji projektu wg zasad wskazanych poniżej:

  • bieżący kwartał oraz trzy kolejne należy rozpisać w podziale na miesiące,
  • kolejne kwartały zbiorczo dla wszystkich kolejnych lat do końca realizacji projektu.

Instytucja Wdrażająca dokona weryfikacji przesłanego harmonogramu płatności w terminie 10 dni roboczych i zatwierdzi go lub w przypadku uwag wycofa (z przekazaniem uwag w module korespondencja) na poziom Beneficjenta.

Wraz z Harmonogramem płatności w SL2014 należy przesłać (w formie załącznika ) aktualny Harmonogram realizacji projektu (zał. 3 do umowy) w wersji edytowalnej (xls) zgodnie z zapisem przypisu nr 1 do wzoru Harmonogramu realizacji projektu. Wprowadzone zmiany należy uzasadnić w treści wysłanej przez moduł korespondencja wiadomości.

W przypadku, gdy wystąpi przesłanka z określonych w § 8 ust. 9 umowy o dofinansowanie, Harmonogram projektu (Harmonogram realizacji projektu oraz Harmonogram płatności w SL2014 należy przesłać po wcześniejszej konsultacji z Instytucją Wdrażającą).

Dodatkowo do Instytucji Wdrażającej należy przesyłać drogą e-mailową prognozy płatności, w terminach uzależnionych od zadań zleconych Instytucji Wdrażającej przez Instytucję Zarządzającą.

Ww. informacje przekazywane są wszystkim uczestnikom szkoleń organizowanych przez IW w zakresie obsługi systemu informatycznego SL2014. Właściwe i terminowe przedkładanie harmonogramów jest bowiem jednym z głównych narzędzi zarówno monitorowania postępu jak i planowania wydatków.
Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia z zakresu SL2014 dla każdego beneficjenta, nawet wówczas, kiedy takie szkolenie miało już miejsce, ale jest potrzeba doprecyzowania nabytej już wiedzy, bądź wdrożenie nowego pracownika.