zmiany w regulamin naboru i oceny projektów dla działania 7.1 POIiŚ 2014-2020

Informujemy, że 3 listopada 2016 r. uległ zmianie Regulamin naboru i oceny projektów dla działania 7.1 Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, który znajduje się na naszej stronie internetowej,  w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Zmiany objęły następujące dokumenty:

  • Regulamin naboru i oceny projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
  • Załącznik nr 3 – Wniosek o dofinansowanie wraz z instrukcją
  • Załącznik nr 4 – załączniki do wniosku do oceny formalnej
  • Załącznik nr 6 – załączniki do wniosku do oceny merytorycznej II stopnia
  • Załącznik nr 7 – karta z wykazem wszystkich dokumentów dołączanych do wniosku
  • Załącznik nr 9 – regulamin Komisji Oceny Projektów

Ponadto, zwracamy uwagę na zmianę stopy dyskontowej dotychczas stosowanej w analizach finansowych. Obecnie wynosi ona 8%.