Zmiany w Regulaminie naboru i oceny projektów w ramach działania 11.2 POIiŚ 2014-2020

Dokonano zmiany w Regulaminie naboru i oceny projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet XI REACT-EU, działanie 11.2 Wsparcie inteligentnej infrastruktury gazowej na potrzeby transformacji energetycznej, poprzez zmianę treści Oświadczeń Wnioskodawcy (załącznik nr 5 do oceny formalnej i załącznik nr 10 do oceny merytorycznej II stopnia) w zakresie zakazu podwójnego finansowania projektu. Treść oświadczenia dostosowano do treści zgodnej z załącznikiem 11 do Zaleceń dla Instytucji zaangażowanych w realizację POIiŚ 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń.

Przejdź do zakładki z naboru i oceny projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020