Zasady publikacji zapytania ofertowego

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy przypomina, że zgodnie z zapisami pkt. 14 podrozdziału 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r., spoczywa na nim, jako na Instytucji Wdrażającej działanie 7.1. POIiŚ, obowiązek wskazania strony internetowej właściwej dla publikacji zapytania ofertowego w ramach zasady konkurencyjności przez wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie (przed zawarciem takiej umowy) – por. komunikat z dnia 4 września 2017 r.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z przedstawionym poniżej stanowiskiem Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwa Rozwoju ws. zasad publikacji zapytań ofertowych. Informujemy, że Instytut nie będzie wyciągał negatywnych konsekwencji (w postaci pomniejszania wartości wydatków kwalifikowalnych, czy też nakładania korekt finansowych) w przypadku publikowania przez wnioskodawców zapytań ofertowych w sposób wskazany przez MR. Zwracamy także uwagę na potrzebę weryfikacji aktualności niniejszego komunikatu przed publikacją kolejnych ogłoszeń. Jak wynika z poniższego pisma, docelowo miejscem publikacji stać się ma strona tzw. Bazy konkurencyjności.

STANOWISKO INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ