Zaktualizowane wzory umów o dofinansowanie POIiŚ 2014-2020

19 września 2022 r. zostały opublikowane zaktualizowane wzory umów o dofinansowanie POIiŚ 2014-2020. Zaktualizowane wzory umów można pobrać tutaj.

Zakres przedmiotowy zmian

Zmiany zostały wprowadzone w § 8 ust. 17 (umowa npjb) i § 8 ust. 6 (umowa pjb) w zakresie dotyczącym terminu weryfikacji wniosku o płatność. Propozycja ta jest efektem uzgodnień z Departamentem Certyfikacji i Desygnacji MFiPR przeprowadzonych w ubiegłym roku oraz zmian w Instrukcjach Wykonawczych IP oraz IW w zakresie opisu
procedur dotyczących procesu weryfikacji wniosku o płatność beneficjenta i dokonywania płatności na rzecz beneficjenta. Dodatkowo w sektorze transportu zmodyfikowano przypis
do § 4 ust. 1 pkt 4. Zmiany były przedmiotem konsultacji z IP (pismo IZ z 1 lipca 2022 r. znak: DPI-XII.6610.24.2022) oraz uzgodnień przeprowadzonych w trybie roboczym.
Ponadto, w odniesieniu do ww. zagadnień wystąpiono o opinię Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (PG RP), która nie zgłosiła uwag.

Stosowanie zaktualizowanych

wzorów umów o dofinansowanie Stosowanie zmodyfikowanych wzorów jest możliwe od dnia ich opublikowania w serwisie POIiŚ. Zmiany wzorów co do zasady nie wiążą się z obowiązkiem aneksowania dotychczas zawartych umów o dofinansowanie w tym zakresie.