Proces podpisywania umowy

Podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o jego dofinansowanie. Przed podpisaniem umowy możesz zostać wezwany do złożenia do Instytucji Wdrażającej dokumentacji potwierdzającej oświadczenia złożone na etapie oceny wniosku. W przypadku gdy nie dostarczysz dokumentów lub będą one niezgodne ze złożonymi oświadczeniami, projekt przestanie podlegać dalszemu rozpatrywaniu, a umowa nie zostaje z Tobą zawarta.

Umowa może zostać podpisana, a decyzja o dofinansowaniu projektu może zostać podjęta, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie, których został wybrany do dofinansowania. Przed podpisaniem umowy Instytucja Wdrażająca może przeprowadzić sprawdzenie, czy twój projekt spełnia wszystkie kryteria wyboru w dniu podpisania umowy.

Umowa podpisywana jest po zakończeniu oceny projektu, nie później niż 60 dni od poinformowania Ciebie przez Instytucję Wdrażającą o jej pozytywnym wyniku. W przypadku gdy z przyczyn leżących po twojej stronie, umowa nie zostanie podpisana w ciągu 60 dni od otrzymania informacji o pozytywnym zakończeniu oceny, twój projekt nie dostanie dofinansowania. W uzasadnionych przypadkach, termin ten może zostać przedłużony przez Instytucję Pośredniczącą o maksymalnie 90 dni. W przypadku, gdy projekt podlega indywidualnej notyfikacji pomocy publicznej bieg powyższego terminu, zostaje wstrzymany do czasu uzyskania decyzji Komisji Europejskiej.

Podpisanie umowy następuje w siedzibie Instytucji Wdrażającej lub umowa jest przesyłana do podpisu pocztą do Ciebie. Wzór umowy o dofinansowanie jest publikowany na stronie internetowej ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i każdorazowo przed przygotowaniem umowy powinieneś sprawdzić i stosować wzór obowiązujący na dzień zawarcia umowy. Aktualny wzór umowy o dofinansowanie jest również dostępny na naszej stronie internetowej pois.inig.pl.

Po zawarciu umowy zostaje ona zarejestrowana przez Instytucję Wdrażającą w Centralnym Systemie Teleinformatycznym.