Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami