Publikacja zapytania ofertowego na stronie internetowej gwarantującej odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu

W związku z wejściem w życie z dniem 2 września 2017 r. ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1475) oraz nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. (które weszły w życie 23 sierpnia 2017 r.), Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, działając jako Instytucja Wdrażająca działanie 7.1. PO IiS, na podstawie pkt. 14 podrozdziału 6.5.2 Wytycznych wskazuje jako stronę internetową właściwą dla publikacji zapytania ofertowego w ramach zasady konkurencyjności stronę Suplementu do Dziennika Urzędowego UE http://ted.europa.eu .

Zgodnie z pkt. 14 podrozdziału 6.5.2 Wytycznych w przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu. Ma to być strona gwarantująca odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu, nie może być to strona własna beneficjenta.