Ogłoszenie o naborze ekspertów w ramach działania 7.1 Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Ogłoszenie o naborze ekspertów

w ramach działania 7.1. Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Priorytetu VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

I. Zaproszenie do składania wniosków

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków (dalej: INiG-PIB), działając jako Instytucja Wdrażająca działanie 7.1. Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (dalej: PO IiŚ) zaprasza do składania wniosków o wpis (dalej: wniosek) do wykazu kandydatów na ekspertów, prowadzonego przez Ministra Rozwoju jako Instytucję Zarządzającą PO IiŚ (dalej: wykaz).

II. Miejsce i termin składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie do 5 września 2016 r. do INiG-PIB, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: migdal@inig.pl i meder@inig.pl. Niezależnie od sposobu złożenia wniosku powinien zawierać on komplet dokumentów wymaganych w ogłoszeniu i Regulaminie naboru ekspertów, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia (dalej: Regulamin). Do zachowania terminu niezbędne jest, aby wniosek wpłynął do INiG-PIB w powyższym terminie.

III. Dziedziny, w ramach których jest prowadzony nabór

Nabór ekspertów dokonywany jest w następujących dziedzinach:

a) Inteligentne funkcjonalności (gaz),

b) Inteligentne funkcjonalności (elektroenergetyka),

c) Efektywność projektów nieliniowych elektroenergetycznych,

d) Efektywność kosztowa możliwości pokrycia szczytowego zapotrzebowania (magazyny gazu),

e) Bezpieczeństwo energetyczne – dywersyfikacja,

f) Aspekty finansowe realizacji projektów energetycznych,

g) Pomoc publiczna.

Kandydat może złożyć wniosek w zakresie co najmniej jednej dziedziny podając oczekiwaną stawkę wynagrodzenia za udział w ocenie projektu w danej dziedzinie (w zakresie wynagrodzenia patrz pkt. VI i VIII). W przypadku, gdy kandydat prowadzi działalność gospodarczą przedmiotowym w zakresie i jest podatnikiem VAT czynnym, podaje wynagrodzenie z uwzględnieniem podatku VAT (netto + VAT). W przypadku gdy kandydat nie jest podatnikiem VAT podaje wynagrodzenie brutto uwzględniające wszystkie należności publicznoprawne z tytułu umowy zlecenia, które INiG-PIB jako płatnik jest obowiązany pobrać.

Dziedziny są podane zgodnie z kryteriami oceny projektów zawartymi w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO IiŚ, przy czym w ramach dziedziny „Aspekty finansowe realizacji projektów energetycznych” zawarte są kryteria „Poprawność analizy finansowej” i ekonomicznej oraz „Wykonalność finansowa projektu”.

Osoba zamierzająca złożyć wniosek jest zobowiązana zapoznać się z opisem Kryteriów wyboru projektów stanowiących załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

IV. Dokumenty niezbędne do przedstawienia w ramach naboru

Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów powinna złożyć:

– wniosek o wpis, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,

– oświadczenie kandydata na eksperta, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu,

– zgodę kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu,

– dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinach, o których mowa w pkt. III,

– oświadczenie potwierdzające posiadaną wiedzę odnośnie celów i sposobu realizacji PO IiŚ, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ogłoszenia.

V. Merytoryczne kryteria naboru i wymagane do ich oceny dokumenty

W celu wykazania spełnienia kryteriów naboru określonych w Regulaminie:

– w zakresie posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub wymaganego uprawnienia w dziedzinach, o których mowa w pkt. III, kandydat na eksperta powinien posiadać wykształcenie wyższe i mieć minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie i dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnienie tego kryterium. Przez dokumenty potwierdzające spełnienie tego kryterium rozumie się np. umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, wydane opinie, ekspertyzy, prowadzone szkolenia,

– w zakresie posiadanej wiedzy odnośnie celów i sposobu realizacji POIiŚ, kandydat na eksperta powinien dołączyć do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnienie tego kryterium,

– w zakresie kryteriów określonych w § 3 ust. 1 pkt. a)-c) Regulaminu, kandydat na eksperta składa oświadczenie według załącznika nr 2 do Regulaminu,

– w zakresie kryterium określonego w § 3 ust. 1 pkt. f) Regulaminu, kandydat na eksperta wskazuje miejsce aktualnego zatrudnienia w złożonym wniosku.

VI. Ocena wniosków

 1. Ocena wniosków w zakresie formalnym i merytorycznym zostanie przeprowadzona przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Dyrektora INiG-PIB. Sposób oceny określają § 6 i § 7 Regulaminu. Jeżeli liczba kandydatów na ekspertów spełniających kryteria merytoryczne w danej dziedzinie przekroczy 10 (maksymalna liczba kandydatów na ekspertów, których INiG-PIB zamierza wpisać do wykazu w ramach naboru), to wnioski będą oceniane według wysokości oczekiwanego wynagrodzenia, podanego we wniosku w kolejności aż do wyczerpania liczby 10 osób w danej dziedzinie, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 lit. c) Regulaminu.
 2. Wnioski kandydatów, którzy spełnią wszystkie kryteria wyboru zostaną rekomendowane do wpisu do wykazu.

VII. Rozpatrzenie wniosków

Po zakończeniu oceny wniosków, osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów są informowane o wynikach postępowania kwalifikacyjnego wyłącznie na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu wynagrodzenie oczekiwane przez eksperta na etapie oceny projektu nie może być wyższe od wskazanego we wniosku.
 2. Udział ekspertów w ocenie w procesie wyboru projektów w ramach POIiŚ w działaniu 7.1. będzie miał charakter opiniodawczo-doradczy, co oznacza, że ekspert będzie wydawał pisemną opinię dotyczącą projektu lub jego elementów o charakterze niewiążącym. INiG-PIB dopuszcza także rozstrzygający charakter pracy eksperta, co oznacza, że pisemne dokonanie oceny projektu lub jego elementu wraz z uzasadnieniem o charakterze wiążącym. Ostateczny charakter pracy eksperta zostanie ustalony na etapie zlecenia oceny projektu.
 3. Status kandydata na eksperta uzyskuje się w wyniku umieszczenia w wykazie. Status eksperta uzyskuje kandydat na eksperta, który podpisał z INiG-PIB umowę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do ogłoszenia. Powierzenie ekspertowi zadań w zakresie oceny danego projektu następuje po przeprowadzeniu zapytania ofertowego w trybie określonym w § 9 ust. 4-5 Regulaminu i § 5 wzoru umowy.
 4. Pozostałe kwestie dotyczące naboru ekspertów zostały uregulowane w Regulaminie naboru ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach poddziałań 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE i 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym oraz działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zatwierdzonym w dniu 29 stycznia 2016 r. przez Ministra Energii działającego jako Instytucja Pośredniczą w ramach PO IiŚ.

Załączniki:

 1. Regulamin naboru ekspertów;
 2. Formularz wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów (wersja edytowalna);
 3. Oświadczenie kandydata na eksperta;
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Karta oceny wniosku o wpis do wykazu kandydatów;
 6. Oświadczenie kandydata na eksperta o posiadaniu odpowiedniej i niezbędnej wiedzy odnośnie celów i sposobu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020;
 7. Wzór umowy z ekspertem.