Poznaj projekty

Jakie projekty dofinansowujemy?

W ramach działania 7.1. Programu Infrastruktura i środowisko realizowane są projekty dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Są one wybierane w trybie pozakonkursowym, co oznacza, że aby jakikolwiek projekt mógł starać się o dofinansowanie najpierw musi się znaleźć na Liście Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach POIiŚ. Spośród nich, w uzgodnieniu z potencjalnymi beneficjentami wybierane są projekty najlepiej przygotowane i wpisywane na Nabór dotyczy projektów znajdujących się na Wykazie Projektów Zidentyfikowanych, który stanowi załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Potencjalnie beneficjenci wyszczególnieni na wykazie mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich projektów i po pozytywnej ocenie podpisać z Instytucją Wdrażającą umowę o dofinansowanie.