Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

30 czerwca 2016 r. weszły w życie  zmiany do  Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nowa wersja dokumentu (wersja 1.6)  zawiera następujące zmiany:

SEKTOR ENERGETYKA
Zostały zaktualizowane informacje w zakresie pomocy zwrotnej.

SEKTOR ŚRODOWISKA
Doprecyzowano zapisy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dotyczące kwestii produkcji energii elektrycznej z osadów ściekowych, zgodnie ze stanowiskiem UOKiK.

SEKTOR TRANSPORTU
Wprowadzono zmianę doprecyzowującą (określenie poziomu dofinansowania PKP PLK S.A. w przypadku kolei miejskiej) oraz poprawkę techniczną (odniesienie do właściwego przypisu dotyczącego zrównoważonej mobilności miejskiej). Ponadto dodano nowy typ projektu, możliwy do dofinansowania w transporcie miejskim – budowa systemów transportowych PRT.

SEKTOR ZDROWIA
Wprowadzono zmiany o charakterze doprecyzowującym mające na celu zachowanie czytelnej demarkacji pomiędzy działaniem 1.3 oraz 9.2 POIiŚ w przypadku realizacji projektów termomodernizacyjnych.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SZOOP POIIŚ 2014-20 PN. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH (WPZ)
Uzupełniono Wykaz o 41 nowo zidentyfikowane projekty oraz usunięto 10 projektów, ponadto zaktualizowano dane dla projektów.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SZOOP PO IIŚ 2014-2020 PN. SYSTEM OCENY I WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO IIŚ 2014-2020

Wprowadzono zapisy mają na celu usprawnienie i przyspieszanie wyboru projektów do dofinansowania, w tym m.in. odnośnie:

  • możliwości zwiększenia alokacji przed rozstrzygnięciem konkursu,
  • sposobu postępowania z projektami rezerwowymi,
  • zachowania spójności dokumentacji aplikacyjnej przy wezwaniu do uzupełnień.

 

Najnowszą wersję dokumentu można pobrać ze strony internetowej Programu Infrastruktura Środowisko 2014-2020:

http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/