Możliwość wprowadzenia przesłanek wykluczających wykonawców/podwykonawców mających siedzibę w Rosji oraz Białorusi z postępowań o udzielenie zamówienia współfinasowanych ze środków UE

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości wprowadzenia przesłanek wykluczających wykonawców/podwykonawców mających siedzibę w Rosji oraz Białorusi z postępowań o udzielenie zamówienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zamieszczamy pismo Instytucji Koordynującej tym zakresie.

Dodatkowo proszę zwrócić uwagę, że Ustawa (o projekcie której wspomina pismo) z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego została w dniu 15 kwietnia 2022 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 835. Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 16 kwietnia 2022 r.  Tekst ustawy dostępny: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000083501.pdf

Natomiast tekst rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) dostępny: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0576&from=PL