korzystanie z Bazy Konkurencyjności przez potencjalnych beneficjentów

W związku z problemami w korzystaniu z Bazy Konkurencyjności przez potencjalnych beneficjentów POIiŚ 2014-2020 informujemy, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 (podrozdział 6.5.3, przypis 43) platforma ta umożliwia umieszczanie ogłoszeń beneficjentom funduszy unijnych,  czyli podmiotom które podpisały umowę o dofinansowanie.

Zgodnie z postanowieniami ww. wytycznych potencjalny beneficjent rozpoczynający realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę.