INiG-PIB zyskał status Instytucji Wdrażającej dla działania 11.2 „Wsparcie inteligentnej infrastruktury gazowej na potrzeby transformacji energetycznej”

W dniu 28 marca 2022 r. został podpisany aneks do umowy systemowej pomiędzy Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym (INiG – PIB) a Ministerstwem Klimatu i Środowiska, regulujący kwestię wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na mocy tego aneksu INiG-PIB zyskał status Instytucji Wdrażającej dla działania 11.2 Wsparcie inteligentnej infrastruktury gazowej na potrzeby transformacji energetycznej (poza wdrażanym już działaniem 7.1).

Oś priorytetowa XI REACT-EU realizuje cel tematyczny „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność”. Projekty wybrane do dofinansowania będą wspierane środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W sektorze gazowym realizowane jest wsparcie tzw. „inteligentnej” infrastruktury przesyłowej, która przyczyni się do przyspieszenia transformacji energetycznej przez zwiększenie dostępności i wykorzystania gazu ziemnego. Ma ona duże znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju oraz przyczyni się do bardziej efektywnego korzystania z zasobów naturalnych.

Zadaniem inteligentnej infrastruktury gazowej jest również w dłuższej perspektywie ułatwienie transformacji energetycznej Polski. Niedobór infrastruktury gazowej, a przez to niewystarczająca podaż gazu, uniemożliwia szybką i efektywną reakcję na zakłócenia w pracy niestabilnych źródeł OZE. Dlatego gaz będzie przede wszystkim pełnił rolę stabilizatora energetycznego ułatwiając transformację energetyczną.

Środki UE, jakie w programie zostały przeznaczone na dofinansowanie projektów, to 126 796 800 euro.