Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

10 grudnia 2015 r. została uruchomiona Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich (Baza Konkurencyjności), która jest dostępna pod adresami:

Baza Konkurencyjności to narzędzie służące publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Do udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności są zobowiązani:

  1. Beneficjenci nie będący podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) do jej stosowania, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług.
  2. Beneficjenci będący podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania:

•  w przypadku zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty określonej w  art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto tj. bez podatku od towarów i usług,

•   w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług.

Publikacja zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności przez beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 r.