Aktualizacji wzorów umów o dofinansowanie POIiŚ 2014-2020

6 lutego 2020 r. zostały opublikowane zaktualizowane wzory umów o dofinansowanie POIiŚ 2014-2020. Zmianie uległ § 12a ust. 11 (w sektorze zdrowia § 13 ust. 11) który otrzymał brzmienie:
„11. Jeżeli w wyniku działania komisji rozjemczych, arbitrażu lub zawarcia ugody, w tym ugody zatwierdzonej przez sąd następuje zmiana umowy z wykonawcą, to zmiana taka podlega obowiązkowej ocenie przewidzianej w ust. 2, w przypadkach tam wskazanych.” Zmiana ta wynika z uwag zgłaszanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „PG RP” ) w toku konsultowania wzorów umów w sektorach transportu i energetyki.

Zmiany wzorów nie wiążą się z obowiązkiem aneksowania dotychczas zawartych umów o dofinansowanie w tym zakresie. W przypadku już przygotowanych projektów umów o dofinansowanie albo projektów zmian do już zawartych umów w oparciu o dotychczasowy wzór umowy o dofinansowanie, możliwe jest ich zawarcie bez wprowadzonych obecną aktualizacją zmian.