Aktualizacja Regulaminu Naboru i Oceny Projektu dla działania 7.1 POIiŚ 2014-2020

Informujemy, że został zaktualizowany Regulaminu Naboru i Oceny Projektu dla działania 7.1 Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zakres wprowadzonych zmian:

1.Regulamin Regulaminu Naboru i Oceny Projektu (Regulamin NiOP):

  • wprowadzono zapis dotyczący wniosku składanego w formie elektronicznej;
  • dodano zapis dot.  podpisu elektronicznego;
  • dodano zapis dot. potwierdzania za zgodność z oryginałem w przypadku dokumentów składanych w formie elektronicznej;
  • wskazano adres skrytki ePUAP, na którą należy składać dokumentację w formie elektronicznej;
  • zaktualizowano zapis dot. dostępu do informacji publicznej w trakcie naboru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 20 poz.818 z późn. zm.);

 2. Wniosek o dofinansowanie/instrukcja wraz z załącznikami (zał. 3 do Regulaminu NiOP):

  • zaktualizowano informację dotyczącą reprezentacji Instytutu Nafty i Gazu- Państwowego Instytutu Badawczego;
  • zaktualizowano odwołania do dokumentów (linki) w formularzu wniosku o dofinansowanie,  w treści instrukcji do wypełnienia wniosku o dofinansowanie oraz w zakresie studium wykonalności;

 3. Pozostałe załączniki:

  • w zał. 6 do Regulaminu NiOP (wykaz załączników do oceny merytorycznej II stopnia) usunięto zapis „zgodnie ze wzorem” dla  deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną;
  • w zał. 17 do oceny merytorycznej II stopnia (oświadczenie wnioskodawcy dot. efektu zachęty) poprawiono odwołanie do obowiązującego przepisu Ustawy prawo zamówień publicznych;
  • w zał. 5 do oceny formalnej (oświadczenie wnioskodawcy do oceny formalnej) uzupełniono zapisy dot. podwójnego finansowania .