Aktualizacja Listy Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla projektów z zakresu tzw. gazyfikacji wyspowej

Mając na względzie założenia Nowego Polskiego Ładu w zakresie rozwoju gazyfikacji wyspowej Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłasza aktualizację dokumentu „Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” (LPS) w zakresie projektów dotyczących gazyfikacji wyspowej.

Dokument stanowi Project pipeline dla sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) i ma na celu wyłonienie inwestycji o znaczeniu strategicznym, które będą mogły zostać zidentyfikowane jako projekty pozakonkursowe w ramach POIiŚ 2014-2020. Przedmiotowa aktualizacja dotyczy wyłącznie naboru nowych projektów dotyczących infrastruktury dystrybucji gazu w oparciu o technologię gazyfikacji wyspowej (działanie 7.1). W związku z późnym etapem wdrażania POIiS 2014-2020, do umieszczenia w LPS oraz wskazanie do dofinansowania w ramach POIiŚ 2014-2020, mogą zostać tylko te inwestycje, których umieszczenie na LPS nie będzie powodować konieczności ponownego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu (zakres rzeczowy przedmiotowych inwestycji podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dla LPS).

W przypadku zgłoszenia nowego projektu, należy wypełnić fiszkę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu aktualizacji LPS i przesłać ją na adres pocztowy Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa) oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: LPS@klimat.gov.pl.

Projekty zostaną ocenione zgodnie z kryteriami weryfikacji określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu aktualizacji LPS.

Termin nadsyłania fiszek upływa w dniu 21 stycznia 2021 r.

Wszelkie pytania dotyczące aktualizacji LPS proszę kierować na adres e-mail: LPS@klimat.gov.pl.

Załączniki, tj.:

  • Regulamin aktualizacji Listy Projektów Strategicznych,
  • Wzór fiszki zgłoszeniowej,
  • Wzór listy sprawdzającej,
  • Kryteria weryfikacji projektów

można pobrać na poniższej stronie:

https://www.gov.pl/web/klimat/aktualizacja-listy-projektow-strategicznych-dla-infrastruktury-energetycznej-w-ramach-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020-dla-projektow-z-zakresu-tzw-gazyfikacji-wyspowej