Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 6 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, pełniący rolę Instytucji Wdrażającej działanie 7.1 Programu Infrastruktura i Środowisko, przeprowadza nabór wniosków dla projektów znajdujących się na Liście Projektów Zidentyfikowanych. Poniżej udostępniamy wszystkie niezbędne do aplikowania o środki unijne z działania 7.1 POIiŚ dokumenty tj. wniosek o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz regulamin naboru zawierający zestawienie załączników wraz z wzorami oświadczeń.

Informacja o ochronie danych osobowych