Poznaj projekty

Jakie projekty dofinansowujemy?

W ramach działania 7.1. Programu Infrastruktura i środowisko realizowane będą projekty dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Są one wybierane w trybie pozakonkursowym, co oznacza, że aby jakikolwiek projekt mógł starać się o dofinansowanie najpierw musi się znaleźć na Liście Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach POIiŚ. Spośród nich, w uzgodnieniu z potencjalnymi beneficjentami wybierane są projekty najlepiej przygotowane i wpisywane na Wykaz projektów zidentyfikowanych, który stanowi załącznik nr 5 do Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Potencjalnie beneficjenci wyszczególnieni na wykazie mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich projektów i po pozytywnej ocenie podpisać z Instytucją Wdrażającą umowę o dofinansowanie. Na obecnym etapie wdrażania działania nie podpisano jeszcze żadnej umowy o dofinansowanie.

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie

Obecnie brak jest projektów na realizację, których podpisano umowę o dofinansowanie.