Dowiedz się o Instytucji

Rola Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego we wdrażaniu Funduszy Europejskich

W dniu 17 grudnia 2015 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym (INiG – PIB) a Ministerstwem Gospodarki (obecnie Ministerstwem Energii) w sprawie realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. Na podstawie tego porozumienia INiG – PIB pełni obecnie rolę Instytucji Wdrażającej.

Porozumienie obejmuje realizację projektów:

 • budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz z infrastrukturą wsparcia dla systemu z wykorzystaniem technologii smart;
 • budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej o napięciu nie mniejszym niż 110kV z wykorzystaniem funkcjonalności smart;
 • budowa i/lub przebudowa magazynów gazu ziemnego;
 • przebudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG.

 

Zadania realizowane przez INiG – PIB:

Działania w zakresie przygotowania i oceny projektów:
 • monitorowanie przygotowania projektów umieszczonych na „Liście Projektów Zidentyfikowanych”;
 • przyjmowanie i ocena wniosków;
 • przyjmowanie i ocena wniosków składnych w procedurze konkursowej oraz przekazywanie wyników oceny do Instytucji Pośredniczącej, zawieranie umów z beneficjentami.
Działania w zakresie działań kontrolnych:
 • przygotowanie planu kontroli u beneficjentów na dany rok kalendarzowy,
 • przeprowadzanie kontroli projektów,
 • sporządzanie i przekazywanie informacji pokontrolnej wraz z zaleceniami do Instytucji Pośredniczącej,
 • wykrywanie wszelkich nieprawidłowości.
Działania w zakresie kontroli zawierania umów:
 •  przeprowadzenie, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, weryfikacji spełnienia przez potencjalnego beneficjenta wymogów gotowości procedur w zakresie zamówień,
 •  sporządzanie planów kontroli i sprawozdań z wykonania planów kontroli,
 • opiniowanie dokumentacji przetargowej (tj. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu oraz zaproszenia do złożenia ofert),
 • kontrola prowadzenia postępowania od jego wszczęcia w zakresie poprawności stosowania procedur w zakresie zamówień,
 • kontrola zawartych umów oraz kontrola prawidłowości zawierania aneksów do umów.
Działania w zakresie monitorowania i sprawozdawczości z realizacji projektów:
 • bieżące monitorowanie realizacji projektów,
 • sporządzanie i przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej sprawozdań okresowych, rocznych oraz końcowych z realizacji działań,
 • przekazywanie IP informacji dotyczących postępów finansowych,
 • monitorowanie rezultatów i oddziaływań do 5 lat po zakończeniu realizacji projektów.
Działania związane z zarządzaniem finansowym i rozliczaniem projektu:
 • prowadzenie systemu księgowego rejestrującego każdą operację związaną z przekazywaniem środków na realizację projektów,
 • przyjmowanie, weryfikacja i zatwierdzanie złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność,
 • zatwierdzanie wydatków kwalifikowanych poniesionych przez beneficjentów,
 • dokonywanie płatności zaliczkowych, pośrednich/końcowych na rzecz beneficjentów,
 • odzyskiwanie i zwrot środków nieprawidłowo wydatkowanych od beneficjentów,
 • przesyłanie do Instytucji Pośredniczącej zbiorczego zestawienia wszystkich operacji finansowych.
Działania w zakresie informacji i promocji:
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych,
 • informowanie beneficjentów o zasadach wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich,
 • monitorowanie i kontrolowanie wypełniania przez beneficjentów obowiązków informacyjnych,
 • przeprowadzanie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów.